Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met X-Over;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door X-Over’ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit X-Over.nl met al haar beeldmerken
Is eigendom Creative Selling & Support
KvK-nummer: 17681697
Adres: van den Hummelstraat 57, 5175 CL Loon op Zand

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van X-Over en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 – Producten
Wij maken met de grootste zorg foto’s van de tassen en producten die via onze online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. Het kan voorkomen dat er nog kleine wijzigingen zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt X-Over onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door X-Over is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. X-Over zal onverwijld een orderbevestiging op het door de consument opgegeven email-adres sturen ten bewijze van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Van belang is dat de consument het goede email-adres bij de bestelling opgeeft.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft X-Over passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal X-Over daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. X-Over kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien X-Over op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. X-Over zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 6  – Ruilen en Retourneren
1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren indien het product in de originele, ongedragen staat verkeert. Met de verpakking erbij en aangehechte kaartjes aan het product

2. Het verzendrisico en de kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

3. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

a. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

b. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen en in de originele verpakking met aangehechte kaartjes eraan, teruggestuurd te worden.

c. De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.

d. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan X-Over retourneren, conform de door X-Over verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal X-Over dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3. X-Over is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 10 – Conformiteit en Wettelijke Garantie
1. X-Over staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door X-Over, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover X-Over kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. X-Over zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal X-Over het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal X-Over zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van X-Over.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij X-Over tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan X-Over bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
1. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden, die worden aangeboden op de website via de internetbetaalkassa van Mollie

2. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:

a. iDeal

b. Bankcontact

3. Betaling van de bestelling dient voorafgaand aan de levering te geschieden. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig door X-Over is ontvangen.

4. De verwerking van de betalingen zal verlopen via de internetkassa van Mollie.

Artikel 13 – Garantie regeling en klachtenprocedure
1. X-Over beschikt over een garantie regeling.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij X-Over, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Er wordt alleen garantie verstrekt over zichtbare gebreken of gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken (verborgen gebreken). Deze kan nog geldend gemaakt worden binnen veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan zes maanden na factuurdatum.

4. Bij X-Over ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door X-Over binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Klachten zijn slechts gegrond ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.

6. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of een derde iets aan de zaak heeft veranderd of gerepareerd en behoudens het geval dat de verandering dan wel reparatie in geen verband staat tot de klacht. X-Over staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid

7. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 5 en 6 is bepaald omtrent de door X-Over afgegeven handelsgarantie.

8. Alvorens van de garantieregeling gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van X-Over aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, van de producten te bewaren.

9. Bij tijdig ingediende klachten zal de wederpartij de verkoper in de gelegenheid moeten stellen, indien de verkoper dit wenselijk acht, de reclame te controleren, bij gebreke waarvan hij niet voor behandeling in aanmerking komt.

10. Indien de klacht door verkoper gegrond wordt bevonden:

a. is de verkoper verplicht naar zijn beste kunnen de klacht af te wikkelen;

b. is verkoper uitsluitend verplicht alsnog binnen 15 werkdagen de overeengekomen prestatie te leveren, dan wel de goederen waarover is gereclameerd te crediteren binnen 15 werkdagen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook;

c. over verrichte werkzaamheden, heeft verkoper het recht deze werkzaamheden alsnog binnen 15 werkdagen op juiste wijze te verrichten.

11. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen X-Over en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Nederlands Recht
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 17 – Privacy
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistratie/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door ondernemer nageleefd. Wanneer de consument zijn persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de consument hierover met X-Over contact opnemen. X-Over zal de consument de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

Artikel 18 – Copyright beeld- en tekstmateriaal
1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

2. X-Over is eigenaar van alle beeldmerken, foto’s en informatie op deze site alle intellectuele rechten op X-Over producten.

3. Bij misbruik zal X-Over juridische stappen ondernemen.